Sabtu, 06 November 2010

Gawe Rancage lain ukur nyarita


PEPADI Kota Bogor nepi ka kiwari geus ngadongkapan sakurangna 27 sakola di Kota Bogor pikeun ngawanohkeun wayang ka barudak sakola. Dumasar kana pangalaman tetela, barudak teh raresepun, pasualanana mah, para dalang kudu motekar dina enggoning mintonkeun kabisana. Ceuk Ki Dalang Jajat E. Saputra mah anu satia mintonkeun kabisana, diperlukeun kaparigelan ti para seniman, sangkan barudak raresepun. Lamun urang keukeuh peuteukeuh kana kabiasaan baheula, budaya jeung kasenian Sunda, sarupaning golek geus pasti ditaringgalkeun, kalindih ku budaya deungeun.
"Urang minangka seniman kudu bisa neuleuman hate barudak jeung nyubadanan kahayangna. Lamun seni urang hayang nanjeur," pokna daria. Pamadegan Jajat aya benerna, kari kumaha urang ngama'nana. Naha tetep renggenek dina "alam baheula" bari jeung taya nu nongton (ditaringgalkeun ku para rumaja Sunda?) atawa urang nataan diri sorangan, sangkan kasenian urang teh dipikarasep mangga nyanggakeun. Nu jelas PEPADI jeung rengrenganana lain ngan saukur nyarita atawa kembang biwir wungku, tapi bari jeung prakna..... (dadang hp)

1 komentar: